Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và Chi bộ năm 2021

Thực hiện công văn số 1611-CV/ĐUK, ngày 11/11/2021 của Đảng ủy khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 và Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Số Số: 119 - KH/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Côn nghiệ Hà Nội. Vào sáng ngày 09 tháng 12 năm 2021, Chi bộ TT.GDTC&TT-QP,AN tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và chi bộ. Dự họp có đầy đủ Ban chi ủy, trưởng các Phòng, Ban, Khoa trong đơn vị tham gia họp trực tiếp tại văn phòng TT.GDQP&AN và các đảng viên trong Chi bộ tham gia kết hợp hình thức họp trực tuyến.

Đoàn Chủ tịch triển khai hướng dẫn về thực hiện phân tích đánh giá chất lượng chi bộ đảng và đảng viên năm 2021. Đ/c Trần Xuân Kiên - Bí thư Chi bộ thay mặt ban Chi ủy đã trình bày kiểm điểm của tập thể chi ủy năm 2021 gồm các nội dung như: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Thành ủy, Đảng ủy Khối và Đảng ủy nhà trường; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của chi bộ trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nhà trường giao trong năm; Việc triển khai thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Kết quả xếp loại: Có 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ; tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả bình xét sẽ được Chi bộ gửi về Văn phòng Đảng ủy Nhà trường để xét và phê duyệt theo kế hoạch. Kết quả xếp loại đã đánh giá đúng thực chất về những kết quả công việc mà tập thể Chi bộ TT.GDTC&TT-QP,AN đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2021.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và Chi bộ

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và Chi bộ năm 2021

  • Thứ Năm, 13:30 09/12/2021

Tags: