Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao được thành lập ngày 01/10/2017 trên cơ sở tách và phát triển từ Khoa GDTC-QP,AN, theo Quyết định số 1199/QĐ-ĐHCN ngày 27/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.... Xem tiếp