Cán bộ & Giảng viên

Đội ngũ giáo viên:

Đội ngũ giáo viên:

Hiện nay Trung tâm GDTC&TT có đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo cho công tác quản lý, giảng dạy và hoạt động phong trào TDTT. Phần lớn các đồng chí còn trẻ về tuổi đời, nhưng vững vàng về kinh nghiệm. Số giáo viên cơ hữu 100% có trình độ thạc sỹ, số còn lại đều có trình độ Đại học chính quy. Các thành viên trong Trung tâm đều xác định tốt được nhiệm vụ và có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn yêu nghề, nhiệt tình giảng dạy và tổ chức các hoạt động phong trào TDTT. Có 4 đồng chí là trọng tài thường xuyên tham gia điều hành các giải thi đấu của Quốc gia và khu vực, (trong đó có 01 trọng tài cấp quốc tế về bắn súng, bắn cung và bắn đĩa bay; 01 trọng tài quốc tế môn thể thao dưới nước).