Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

* Ban Lãnh đạo

- Giám đốc trung tâm: Trần Xuân Kiên

- Phó Giám đốc trung tâm: Nguyễn Hoàng Dương

- Phó Giám đốc trung tâm: Vũ Mạnh Tiến

* Bộ môn GDTC

Trưởng bộ môn: Đặng Xuân Quang

* Tổ HCDV

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thu Hằng

* Giáo vụ: Nguyễn Thị Thành

* Ban chi ủy chi bộ Trung tâm

1. Đ/c Trần Xuân Kiên – Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương – Phó bí thư

* Ban chấp hành công đoàn trung tâm

1. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương – Chủ tịch

2. Đ/c Đặng Xuân Quang - Ủy viên BCHCĐ