Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức

* Ban Lãnh đạo

- Giám đốc trung tâm: Trần Xuân Kiên

- Phó Giám đốc trung tâm: Nguyễn Hoàng Dương

Điện thoại: 0979889988.

- Phó Giám đốc trung tâm: Vũ Mạnh Tiến

Điện thoại: 0988977345

* Giáo vụ: Nguyễn Thị Thành

Điện thoại: 01697204718.

* Bộ môn Lý luận thể thao và GDTC cơ bản

Trưởng bộ môn: Vũ Mạnh Tiến

Điện thoại: 0988977345

* Bộ môn Thể thao tự chọn

Trưởng bộ môn: Nguyễn Hoàng Dương

Điện thoại: 0979889988

* Ban chi ủy chi bộ Trung tâm

1. Đ/c Trần Xuân Kiên – Bí thư

2. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương – Phó bí thư

* Ban chấp hành công đoàn trung tâm

1. Đ/c Nguyễn Hoàng Dương – Chủ tịch